ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání  2021 - 2025
Jedna, dva, tři, čtyři, pět, barevný je celý svět“

1. Identifikační údaje o mateřské škole

Sídlo: Němčičky 59, 664 66

Zřizovatel školy: Němčičky, Němčičky 39, 664 66 IČO 00488054

IČO školy: 75024501

Právní norma: příspěvková organizace

Telefon školy: 546 421 200, 774 392 015

 

Příslušný odbor školství: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor školství Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

 

Ředitelka školy: Mgr. Lada Jurková

Kapacita školy: 25 dětí

E-mail: skolka@nemcickyubrna.cz

Webové stránky: www.nemcickyubrna.cz/materska-skola-s.html

Provoz školy: 6,30 – 16,00 hodin

 

2. Obecná charakteriska školy

Mateřská škola Němčičky je jednotřídní s celodenním provozem a je umístěna uprostřed obce Němčičky. Nachází se ve starší budově, kde dříve bývala základní škola s bytem pana učitele, později dětský útulek, od roku 1986 Mateřská škola Pravlov a od roku 1993 Mateřská škola Němčičky.

Kapacita mateřské školy je 25 dětí a provoz je zajištěn od 6,30 do 16,00 hodin.

Naší snahou je co nejlépe napodobit rodinné prostředí, které je pro děti vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Snažíme se, aby se v něm dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Zvláštní pozornost věnujeme individuálnímu přístupu k dětem, přípravě předškoláků na vstup do ZŠ, výtvarné a estetické výchově.

Pracují zde kreativní učitelky, které se snaží nabídnout všem dětem příjemné prostředí, vylepšují a obměňují pravidelně interiér třídy, pracují s novými metodami a prostředky. Těžištěm práce je rozvoj tvořivosti, samostatnosti a komunikace ve všech činnostech.

Škola je umístěna v netypizované budově uprostřed obce.

V roce 2009 proběhla první část rekonstrukce, kdy byla k původní budově přistavěna místnost, ve které je nyní umývárna. V zadní části budovy byla vyměněna všechna okna a dveře a na školním dvorku obnoven a upraven povrch.

V roce 2010 byla vyměněna všechna zbývající okna a proběhla rekonstrukce vchovových dveří.

V roce 2011 byla provedena rekonstrukce osvětlení ve všech prostorách školy.

Budova byla zateplena a odizolována v roce 2017.

Během prázdnin před školním rokem 2018/2019 proběhly v mateřské škole rozsáhlé rekonstrukce vnitřních prostor. Byla provedena sanace vlhkého zdiva ve třídě, byly vyklizeny některé prostory školy a upraveny tak, aby sloužily jako sklad hygienických prostředků. Budova byla celá vymalována, pokládaly se nové podlahy a byl zakoupen nový nábytek.

V roce 2018 byl do mateřské školy zaveden ke vchodovým dveřím kódovací systém pro zaměstnance. Během prázdnin v roce 2018 byl zahradní domek zrekonstruován a byl do něj umístěn sklad venkovních hraček.

Prostor před budovou školy byl osázen keři a květinami, byl upraven zámkovou dlažbou, byly nakoupeny stojany na kola a prostor byl zabezpečen plotem se zamykatelnou brankou.

V roce 2020 proběhla rozsáhlá kompletní rekonstrukce sociálního zařízení pro děti a proběhla sanace vlhkého zdiva.

 

Charakter a specifika budovy školy

Mateřská škola je v dobrém technickém stavu. K budově mateřské školy náleží menší školní zahrada s pískovištěm, moderními hracími prvky a zděným zahradním domkem, který slouží k uskladnění hraček. Na školní zahradu projdeme přes chodbu budovy školy.

Po vstupu do budovy se krátkou chodbou a odbočením vpravo dostáváme do šatny dětí, za šatnou je kancelář ředitelky školy. V pravé části budovy se ještě nachází jídelna, kuchyňka a sociální zařízení pro děti. Odbočením vlevo z chodby přijdeme do prostorné třídy, která je vybavena moderním nábytkem a spoustou hraček. Odpoledne se třída mění na lehárnu, lehátka jsou uskladněna ve velké skříni nacházející se hned vedle dveří napravo. Dále v pravé části budovy najdeme místnost, která slouží jako zázemí pro paní školnici, sociální zařízení pro zaměstnance a sklad úklidových prostředků.


3. Podmínky vzdělávání

Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky 14/2005 o předškolním vzdělávání a ve znění 43/2006 vyhlášky o předškolním vzdělávání.

 

Věcné podmínky

Záměr

Vnitřní prostory jsou zařízeny a vybaveny tak, aby účelně sloužily všem dětem. Třída je rozčleněna do zón, kde v úrovni očí jsou rozmístěny hračky a materiály pro jednotlivé typy her a činností a dětské knihy. Vedle koutů pro námětové hry jsou vytvořena místa pro konstruování a hry se stavebnicemi. Děti mají k dispozici různé druhy a typy stavebnic. Výtvarný koutek je vybaven různými druhy materiálů, v prostoru ke cvičení je výběr cvičebního náčiní a nářadí. Hračky a pomůcky jsou přehledně uložené a dostupné všem dětem. Děti mají možnost rozvíjet námětové hry, konstruovat, cvičit, mají k dispozici různé druhy materiálů a pracovního náčiní. Vzhledem k členění oken a dveří po obvodu místnosti se obtížně vytváří hrací kouty pro děti. Lehátka k odpočinku dětí jsou ve třídě denně rozkládána a jsou ukládána do úložné skříně, lůžkoviny do větratelných prostor. Škola je pravidelně malována, podlahová krytina částečně pokryta koberci. Nemáme zbytečně velké množství textilií pro předcházení alergiím. Rostliny jsou prokazatelně nejedovaté. Na budovu školy navazuje zahrada s domkem, který slouží jako sklad hraček, zahradního nábytku a nářadí. Zahrada umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Prostředí školní zahrady je vždy upraveno. Všechny prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Kuchyňka sloužící k výdeji jídla prošla v období minulých pěti let celkovou modernizací a vyhovuje požadavkům Evropské unie.

 

Návrh na další úpravu podmínek

Účelně a hospodárně využívat finanční prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele a dosáhnout zajištění co nejlepších věcných podmínek.

Průběžně obnovovat a doplňovat vybavení školy hračkami, pomůckami, knihami a pracovním materiálem.

Dle aktuálních potřeb provádět údržby a opravy na školní budově a budově zahradního domku.

Po dohodě se zřizovatelem postupovat dle následujícího plánu:

 

Školní rok 2020/2021

Investovat do vytvoření webových stránek školy a ty pravidelně aktualizovat.

Do konce kalendářního roku 2020 – vybavit šatnu dětí sítěmi a nástěnkami pro účelné využití a rozšířit tak vystavovací prostory dětských prací.

Rozšířit knihovnu dětí i učitelů o nové moderní knihy. Pořídit více hudebních CD k nácviku pohybových aktivit.

Pořídit po dohodě se zřizovatelem interaktivní tabuli do třídy školy.

Školní rok 2021/2022

Zaměřit se na školní zahradu a zútulnit její prostory a prostory zahradního domku:

- vysázet u plotu bylinkový záhon s trvalými bylinami

          • vybudovat na školní zahradě mlhoviště

          • osázet prostory kolem plotu vyššími travinami, či trvalkami

          • vybudovat chodníček od vydlážděného prostoru školní zahrady až k zahradnímu domku, tak aby děti mohly v 

           deštivém počasí procházet do domku bez většího ušpinění

          • investovat do potřebného vybavení zahradního domku

Do konce kalendářního roku 2021 – pořídit velkou molitanovou stavebnici

V průběhu roku 2021 – pořídit skříňku s 25. zásuvkami, a tím poskytnout každému dítěti prostor pro skladování osobních věcí

Přes letní prázdniny 2021 – vytvořit ve třídě pomocí efektního přeskládání a doplnění nábytku více hracích koutků

 

Školní rok 2022/2023

Po dohodě se zřizovatelem vybudovat na školní zahradě menší oddělené pískoviště, které by sloužilo jako rýžoviště barevných kamínků, korálků, či jiných předmětů.

Vybudovat s pomocí dětí na školní zahradě domeček pro hmyz.

Vybudovat na školní zahradě smyslový chodníček a koutek s přírodninami, ze kterých budou děti moci kreativně tvořit při pobytu venku.

 

Školní rok 2023/2024

Dokupovat potřebné zařízení, hračky a didaktické pomůcky.

Realizovat potřebné opravy na budovách školy.

 

Životospráva

Záměr

Umožňujeme dětem / po předchozí domluvě s rodiči / přicházet do mateřské školy podle potřeby rodiny. Škola má flexibilní, funkční denní řád. Režim stravování splňuje tříhodinový interval mezi podáváním stravy. Po celý den zajišťujeme pitný režim, nabízíme možnost výběru mezi sladkým nápojem a vodou. Při pití se děti samostatně obsluhují, mají možnost občerstvovat se nápoji celý den bez omezení. Děti si samy prostírají a jí příborem s přihlédnutím ke svým možnostem, umožňujeme zvolit si velikost porce jídla. Mají možnost volné svačiny. Denně se podávají tři jídla - přesnídávka, oběd a odpolední svačina. Doba podávání jídel je ustálená, nejdéle ve tříhodinovém intervalu. Mimo tento interval dětem každodenně nabízíme ovoce a zeleninu. Děti jsou každý den dostatečně dlouho venku, přihlížíme k aktuálnímu počasí a venkovním teplotám, volný pohyb mají zajištěn i v budově školy. Spánek a odpočinek dětí je upraven dle individuálních potřeb s nabídkou náhradních aktivit a klidové odpočinkové činnosti ve třídě.

Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění. Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech, a to po konzultaci s ředitelkou školy a dětským lékařem. Pravidelně zařazujeme zdravotní cvičení, podporující správné držení těla, cviky pro posílení svalů plosky nohy. Všechna cvičení podporují zdravý vývoj a růst dětí. Při úrazu či náhlém onemocnění učitelka zajistí patřičnou péči s okamžitou informací zákonným zástupcům. Učitelky mají ujasněný svůj přístup ke zdraví a životnímu stylu.

Prohlubování prevence úrazů: V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitel je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Učitelé jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

Podávání léků v mateřské škole: Souhlas zákonného zástupce s podáváním léčiv či jiné úkony ze strany školy je nezbytný. Musí však jít o činnosti, ke kterým není třeba odborná kvalifikace a nesmí se jednat o poskytování zdravotní péče. Je-li mateřská škola informována o tom, že dítě trpí onemocněním (alergie, cukrovka apod.), které vyžaduje zohlednění při vzdělávání, škola: - projedná otázku onemocnění se zákonnými zástupci - vyzve je k předložení odborného vyjádření lékaře - zajistí jejich písemný souhlas k úkonům vyžadovaným ze strany školy - proškolí zaměstnance v oblasti projevů onemocnění, o náležité péči. Projevy nebo komplikace přesahující běžný průběh onemocnění a takové komplikace, které již vyžadují odbornou lékařskou pomoc, bude škola řešit přivoláním zdravotní záchranné služby, popř. poskytnutím péče odpovídající zásadám první pomoci. Při splnění uvedených podmínek nenese škola ani její zaměstnanci právní odpovědnost za případná rizika a komplikace spojené s onemocněním dítěte.

 

Návrh na další úpravu podmínek

Zajišťovat prevenci očních vad a logopedickou depistáž Termín: každoročně

Proškolovat pravidelně zaměstnance o poskytování první pomoci.

Pravidelně provádět cvičný požární poplach s evakuací. Termín: každoročně

 

Psychosociální podmínky

Záměr

Všichni zaměstnanci usilují o vytváření klidného a bezpečného prostředí, kde se děti mohou cítit bezpečně. Ostatní zaměstnanci pomáhají učitelkám při zajišťování bezpečnosti a organizaci při různých akcích. Děti se pravidelně podílejí na tvorbě pravidel soužití, osobní svoboda a volnost je respektována do mezí, které z těchto pravidel vyplývají. Respektujeme přirozené potřeby dětí, podporujeme aktivní spoluúčast s dětmi i dospělými, samostatné rozhodování.

Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a je přiměřeně náročná. Děti učíme pracovat samostatně, rozvíjíme aktivní spoluúčast a partnerství.

Dáváme dětem dostatek prostoru pro kvalitní spontánní hru, zdravou komunikaci a zpětnou vazbou přispíváme k vytváření pocitu úspěšnosti. Respektujeme osobnostní tempo každého dítěte, děti zatěžujeme přiměřeně a v rámci jejich možností.

Učíme děti vzájemné toleranci, ohleduplnosti a zdvořilosti ke svým vrstevníkům i dospělým.

Děti mají příležitost vidět zdvořilé jednání mezi ředitelkou, učitelkami, rodiči i provozními zaměstnanci.

Respektujeme potřebu soukromí, děti mohou kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Máme vytvořeny podmínky k odpočívání během dopoledních aktivit.

Nově příchozím dětem zajišťujeme dostatečné podmínky a prostor pro adaptaci.

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy. Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným učitelem školy.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet učitelů tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Návrh na další úpravu podmínek

Věnovat se pravidelně prevenci rizikového chování. Termín: celoročně.

 

Organizace

Záměr

Ve škole je zavedený funkční denní řád, který pružně reaguje na aktuální potřeby dětí a umožňuje aktuální změny.

Služby pedagogů jsou zajišťovány tak, že při všech činnostech a vždy je dětem zajištěna optimální pedagogická péče. Rozvrh přímé pedagogické práce je řešen rozvržením ve 2 týdnech stále se opakujících.

Při vzdělávání v plné míře respektujeme vývojová specifika dětí předškolního věku. Vzdělávání maximálně přizpůsobujeme fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Pracujeme podle třídního programu, ktery je v souladu s ŠVP. Závazné pro naši práci jsou integrované bloky, pružně volíme navržená témata. Prostřednictvím společně vytvořených pravidel podporujeme v dětech jistotu, pocit bezpečí, radost a spokojenost. Podporujeme a rozvíjíme v dětech schopnost domlouvat se spolu. Vycházíme z individuálních potřeb a možností dětí. Veškeré činnosti se snažíme plánovat s ohledem na potřeby dětí.

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Většina aktivit je organizována tak, aby děti mohly být samy aktivní a měly na činnosti dostatek času a prostoru. Každé dítě má své portfolio, kde jsou ukládány jeho vzdělávací výsledky.

K vystavování svých výtvorů mají děti určené místo, mají možnost nechat si hru rozehranou i několik dní. Hračky a stavebnice jsou dětem přístupné v otevřených policích.

Většinu aktivit organizujeme s ohledem na potřeby dětí tak, abychom podporovali jejich aktivitu, aby mohly provádět činnosti individuální i skupinové. Ve třídě děti hojně využívají relaxační koutky, kde mohou být samotné, pokud to potřebují.

Nově přijatým dětem je umožněn dostatek času i prostoru na adaptaci na nové prostředí.

 

Organizace dne:

6,30 – 8,30 příchod dětí do MŠ

6,30 - 900

Scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, řízené činnosti, spontánní učení, jazykové chvilky, pohybové a smyslové hry, relaxační cvičení, skupinové a individuální činnosti.

9,00 – 9,30

Hygiena, ranní svačina, komunikační kruh

9,30 – 9,45

Příprava na pobyt venku

9,45 – 11,45

Pobyt venku

11,45 – 12,15

Hygiena, oběd

Odchod dětí po obědě 12,15 – 12,30

12,15 – 12,30

Příprava na odpočinek

12,30 – 14,15

Četba a poslech pohádek, odpočinek, náhradní aktivity pro nespavé děti

14,15 – 14.45

hygiena, odpolední svačina

14,45 – 16,00

Odpolední zájmové činnosti v centrech aktivit, hry, dokončování prací z dopoledne, v případě vhodného počasí pobyt na školní zahradě

Odchod dětí z MŠ 14,45 – 16,00

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činnostem dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku. Režim dne může být upraven podle programu a aktuálních potřeb dětí.

 

Řízení mateřské školy

Záměr

Organizační řád a směrnice vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Máme vytvořen informační systém uvnitř i směrem ven, během školního roku 2020/2021 zprovozníme internetové stránky školy. Důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti. Zaměstnanci projevují svůj názor a vyjadřují se k problémům.

Práci zaměstnanců ředitelka průběžně hodnotí, pro zkvalitnění práce školy využíváme zpětné vazby.

Mateřská škola pravidelně zve ke spolupráci rodiče, spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a Pedagogicko psychologickou poradnou.

Návrh na úpravu podmínek

Zvýšení kvality přenosu informací a komunikace mezi všemi zaměstnanci školy. Termín: průběžně

Personální a pedagogické zajištění

Záměr

Pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogové aktivně přistupují ke svému dalšímu vzdělávání. Všechny učitelky mají předepsané vzdělání. Ředitelka vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání a podporuje profesionalizaci pracovního týmu i své osoby. Vzdělávání všech zaměstnanců je cílené a tématicky zaměřené, vychází z evaluační činnosti ředitelky školy, potřeb realizace kvalitní vzdělávací činnosti a požadavků pedagogických pracovnic.

Služby pedagogů jsou zajišťovány tak, že při všech činnostech a vždy je dětem zajištěna optimální pedagogická péče. Rozvrh přímé pedagogické práce je řešen rozvržením ve 2 týdnech stále se opakujících. Pedagogické pracovnice jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Specializované služby jako logopedie, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky.

 

Návrh na úpravu podmínek

Zvyšovat odbornou kvalifikaci zaměstnanců dalším vzděláváním. Termín: průběžně

 

Spoluúčast rodičů

Záměr

Spolupráce s rodiči je jedním z velmi důležitých úkolů pro úspěšnou práci naší školy. Rodiče získávají informace o dění v mateřské škole na nástěnkách, mailovou komunikací, při rozhovorech s učitelkami a prostřednictvím internetových stránek.

Při zápisu k předškolnímu vzdělávání hovoříme s rodiči o zvyklostech v rodině a podmínkách rodinné a školní výchovy. Rodiče mají možnost přijít se svým dítětem do mateřské školy si pohrát, získat základní povědomí o průběhu dne v naší mateřské škole a seznámit se s ŠVP.

Během školního roku společně s rodiči připravujeme akce k různým příležitostem jak na zahradě, tak v prostorách školy.

Každoročně se společně s rodiči setkáváme v edukačně stimulačním programu.

Na konzultačních schůzkách informujeme o rozvoji a pokrocích ve vzdělávání dítěte a rodiče s učitelkami mohou projednávat další výchovné záměry a výsledky.

Rodiče mají dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů, námětů, či připomínek, podílejí se na hodnocení práce školy. Nabízíme rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Chráníme soukromí rodiny a zachováváme diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech.

Návrh na úpravu podmínek

Spolupracovat s rodiči při vzdělávání dítěte na základě oboustranných dohod. Termín: průběžně

Od září 2020 zřídit Klub přátel mateřské školy Němčičky - schůzky svolávat nejméně 4x ročně.

 

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami

Záměr

Respektujeme individuální potřeby a možnosti dítěte. K naplnění vzdělávacích možností dětí se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme podpůrná opatření. Ta se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Vytváříme optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte a pomáháme mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Podporujeme děti, které vykazují známky nadání. Stimulujeme rozvoj jejich potenciálu.

U dětí dvouletých podporujeme touhu po poznání, experimentování a objevování. Preferujeme poznávání všemi smysly.

 

Návrh na úpravu podmínek

Nákup hraček a didaktických pomůcek pro dvou až tří leté děti, pro děti nadané. Termín: celoročně

 

4. Organizace vzdělávání

Záměr

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který rozpracováváme do třídních vzdělávacích programů. Služby pedagogů jsou zajišťovány tak, že při všech činnostech je dětem zajištěna optimální pedagogická péče. Rozvrh přímé pedagogické práce je řešen rozvržením ve 2 týdnech stále se opakujících.

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání na základě zápisu do mateřské školy podle předem daných, jasně stanovených kritérií. Mateřská škola je naplňována maximálně do počtu 25 dětí. Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2).

Stanovení kritérií podle § 34 Školského zákona: Účinné od 1. září 2017 Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popř. o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Účinné od 1. září 2018 Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

 

5. Charakteristika školního vzdělávacího programu

 

Poslání školy

Záměr

Usilujeme o rozvíjení dítěte a jeho poznávání na základě moderních vědeckých poznatků přizpůsobených specifikům dětí předškolního věku. Ve vazbě na rodinnou výchovu zajišťujeme dětem prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení, podmínky osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

V dětech rozvíjíme zdravě sebevědomé, samostatné osobnosti, které se nebojí projevit ve společnosti, dokáží se rozhodovat, ví, kam se obrátit o radu a informace, umí upřednostnit svoje klady a současně se vyrovnat s negativy.

 

Školní vzdělávací program vychází

 • ze záměru

 • z analýzy předchozího školního vzdělávacího programu

 • z podmínek školy

 • z prostředí

Dlouhodobé cíle

- Poskytovat dětem vhodné vzory a modely chování, rozvíjet sociální cítění, ohleduplnost a toleranci

- Rozvíjet lokomoční, nelokomoční a jiné pohybové činnosti

- Vytvářet komunikačně bohaté prostředí, motivovat děti k samostatným řečovým projevům

- Rozvíjet partnerství a spolupráci s rodiči

 

Metody a formy vzdělávání

Prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí

Situační učení

Spontánní sociální učení

Uplatňujeme vzájemně provázané a vyvážené spontánní i řízené aktivity.

Specifickou formou jsou pedagogem motivované didakticky zacílené činnosti. Tyto činnosti probíhají zpravidla individuálně nebo v malých skupinkách.

Náš styl vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky, individuální volbě a aktivní účasti dítěte.

Vše se snažíme zakládat na přímých zážitcích dětí, podporovat dětskou zvídavost a potřebu objevovat radost z učení.

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí mimořádně nadaných a dětí mladších tří let

Naší snahou je vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, k učení i komunikaci s ostatními a pomoci mu k dosažení co největší samostatnosti. Povinné podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou stanovené zákony a vyhláškami. Vzdělávání se uskutečňuje na základě doporučení specializovaného zařízení.

Pro děti s poruchami řeči spolupracujeme s odborníky a rodiči dětí a provádíme logopedickou prevenci a cvičení.

Pro děti s odloženou školní docházkou vypracováváme na základě odborníků PPP doporučení, podle kterých dítě rozvíjíme před přechodem do základní školy.

Pro děti s poruchami pozornosti a vnímání připravujeme zklidňující prostředí, zvýšený dohled školního asistenta, individuální přístup pedagoga, pravidelnou spolupráci s SPC a rodiči.

 

Přiznaná podpůrná opatření

Podpůrná opatření prvního stupně: Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona). Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálního vzdělávání dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně: Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Mimořádně nadané děti:

V našem školním vzdělávacím programu využíváme potenciál každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti.

Pokud se nám děti jeví nadané určitým směrem, podporujeme je nabídkou aktivit k rozvoji jeho, nadání osvojováním si nadstardantních dovedností, podporujeme kreativitu a stimulujeme jeho potenciál.

Spolupracujeme s rodiči při rozvíjení jeho talentu daným směrem a doporučíme kontakt na umělecké školy a kroužky.

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let:

Jedním z cílů našeho ŠVP je péče o děti od dvou do tří let. Uvědomujeme si specifika a vývojové zvláštnosti této věkové skupiny. Upřednostňujeme pro ně poznávání smysly, touhu po poznávání, experimentování a objevování. Zároveň vycházíme z toho, že tyto děti mají méně zkušeností, jsou méně obratné.

Nemáme možnost pečovat o dvou až tříleté děti v homogenní třídě.

Učitelé, případně chůvy uplatňují k dítěti laskavě důsledný přístup při vytváření první sociální zkušenosti mimo rodinu.

Hračky a pomůcky pro děti máme uloženy v zavřených zabezpečených skříňkách, jsme vybaveni dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek.

Máme nastavena srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.

Prozatím není v možnostech stavebního rozvržení budovy mateřské školy zabezpečit možnost naplnění potřeby průběžného dostatečného odpočinku na rozdíl od provedené úpravy režimu dne, která respektuje pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úpravu času stravování.

Mateřská škola není vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dvouletých dětí.

 

 

Charakteristika podtémat vzdělávacího programu

 

Jedna, dva, tři, čtyři, pět, barevný je celý svět“

 

Integrovaný blok č. 1

1. IB Mezi kluky holčičky, přicházejí barvičky

Záměrem je učit děti navazovat kontakty s vrstevníky i dospělými, upevňovat vhodné společenské chování; zprostředkovávat poznatky o místě, ve kterém dítě žije, seznamovat děti se svým nejbližším okolím. Znalosti o živé a neživé přírodě. Děti si osvojují bezpečné chování v okolním prostředí.

 

Integrovaný blok č. 2

2. IB Barvičky z kouzelné krabičky

 

Záměrem je zprostředkovávat dětem citové prožitky, radost, uspokojení, pohodu; seznamovat děti s lidovými zvyky a tradicemi, přizvat ke spolupráci rodiče. Probouzet u dětí zájem o společenský život.

 

Integrovaný blok č. 3

3. IB Bílá modrá barvička, kamarádům zimička

 

Záměrem tohoto tématu je podpora zdravého životního stylu; vytváření podmínek pro osvojování si zdravých životních návyků a postojů, dodržování hygienických zásad. Pochopení aktivního pohybu; setkávání se s lidskými profesemi, zaměstnáním. Uvědomění si hodnot lidské práce a jejího přínosu pro společnost. Seznámení se školním prostředím.

 

Integrovaný blok č. 4

4. IB Barvičky si s námi hrají

 

Prostřednictvím tohoto tématu se děti přiměřeným způsobem seznamují s dopravními prostředky, pravidly silničního provozu, lidovými jarními tradicemi, se strukturou rodinných vztahů. Elementární znalosti o živé i neživé přírodě.

 

Integrovaný blok č. 5

5. IB Sluníčko se usmívá a barviček přibívá

 

Prostřednictvím tohoto tématu se děti seznamují s bezpečným chováním o prázdninách; vymožeností moderní techniky, s růzností etnik a kultur, odlišností lidí.

 

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je zpracován v pěti integrovaných blocích, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a jejich rozpracování je předmětem TVP.

 

INTEGROVANÝ BLOK č. 1

Mezi kluky holčičky, přicházejí barvičky

 

Děti se seznamují s:

Změnami počasí, změnami v podzimní přírodě, sklizní úrody, barvami podzimu, podzimním oblečením, odletem ptáků, pouštěním draků, bezpečným okolním prostředím, novými kamarády v prostředí MŠ, se svou obcí a domem, s tradicemi, se zdravou stravou, navazováním kontaktů, komunikací, přátelstvím, pomocí kamarádům, spoluprácí.

Témata: Ovoce a zelenina, Barevný podzim, Máme nové kamarády, Moje vesnice, Můj dům

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO

rozvoj a užívání všech smyslů

osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

rozvoj psychické a fyzické zdatnosti

osvojení si poznatků a dovedností důležitých podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem

- získání relativní citové samostatnosti o rozvoj schopností sebeovládání o poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit - - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, mateřské škole…)

vytvářen prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)

 

 

DÍTĚ A SPOLEČNOST

poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, rodině, ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

 

DÍTĚ A SVĚT

seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

Integrovaným blokem č. 1 rozvíjíme a prohlubujeme u dětí tyto klíčové kompetence

 

Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

- samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

- ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

- spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody, techniky, který děti obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

- uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

- chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

- chápe, že vyhýbat se problémům nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

 

 

INTEGROVANÝ BLOK č. 2

Barvičky z kouzelné krabičky

 

Děti se seznamují s:

Změnami počasí, změnami v přírodě, lidovými pranostikami, barvami, oblečením, tradicemi – Mikuláš, adventní čas, Vánoce, Tři králové, obdarováváním, pomocí bližním, přátelstvím, vztahy v rodině.

Témata: Pomáháme si, Mikuláš, Vánoční tradice, Obdarovávání

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

uvědomění si vlastního těla

 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů. mluvního projevu, vyjadřování)

- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému)

- rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným

- rozvoj a kultivace představivosti a fantazie o vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení o získání relativní citové samostatnosti

- rozvoj schopnosti sebeovládání, získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci o poznávání sebe sama

- rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině)

vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

 

 

DÍTĚ A SPOLEČNOST

rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

 

DÍTĚ A SVĚT

osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí, při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

Integrovaným blokem č. 2 rozvíjíme a prohlubujeme u dětí tyto klíčové kompetence

 

- učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si pamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

- zajímá se o druhé i o to, co se děje kolem, je otevřené aktuálnímu dění

- ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

- řeší problem, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou či pomocí dospělého

- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

- svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

- dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

 

INTEGROVANÝ BLOK č. 3

Bílá, modrá barvička, kamarádům zimička

 

Děti se seznamují s:

Zimními sporty, lidským tělem, zdravím, nemocí, zimním oblečením, lidskými profesemi, zaměstnáním, péčí o ptáky, lidovými pranostikami,zápisem do 1. třídy, prosociálním chováním – empatií, rozlišováním velikostí, zdvořilým společenským chováním, normami chování, úctou k přírodě.

Témata: Zdravé tělo, Sportujeme v zimě, Čím budu, až vyrostu, Půjdu k zápisu do školy

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO

uvědomění si vlastního těla

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie o posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)

- poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

osvojování si elementárních poznatků. schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 

DÍTĚ A SPOLEČNOST

poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, ve kterém dítě žije

vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 

DÍTĚ A SVĚT

rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

osvojení si poznatků a dovedností k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí, při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností péčí o okolí, při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Integrovaným blokem č. 3 rozvíjíme a prohlubujeme dětí tyto klíčové kompetence

- chápe, že zájem o to, co se klem děje, činorodost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých

- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

- zpřesňuje si početní představy, úžívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

- řeší problém na základě bezprostřední zkušenosti postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nova řešení problém a situací, hledá různé možnosti a variant (má vlastní originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

- odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodnout svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

   

INTEGROVANÝ BLOK č. 4

Barvičky si s námi hrají

 

Děti se seznamují s:

změnami v přírodě: změna počasí, jarní květiny, návrat ptáků, domácí zvířata a mláďata, barevnost přírody, zdravá strava tradicemi: Velikonoce, Den matek, lidové pranostiky bezpečností: bezpečnost chodců, dětí, dopravní prostředky pohádka Pohádkový dědeček – Jak se auto předhánělo s vlakem (doprava, dopravní značení), 2x7 pohádek (rýmování)

Témata: Velikonoční tradice Jíme zdravé potraviny Zvířata a jejich mláďata Moje maminka Chovám se bezpečně v dopravě

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

uvědomění si vlastního těla

osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení o vytváření základů pro práci s informacemio rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie o posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

- poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získávání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 

 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, MŠ)

vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)

rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních a neverbálních

rozvoj kooperativních dovedností

 

DÍTĚ A SPOLEČNOST

vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

vytvoření základů aktivních postojů ke světu a civilizaci, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

rozvoj společenského i estetického vkusu

 

DÍTĚ A SVĚT

pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

osvojení si poznatků a dovedností k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí, při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Integrovaným blokem č. 4 rozvíjíme a prohlubujeme u dětí tyto klíčové kompetence

- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

- domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům, dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

- při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

- rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli) a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit

- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

- v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

- ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domluví a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a ppravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

 

INTEROVANÝ BLOK č. 5

Sluníčko se usmívá a barviček přibívá

 

Děti se seznamují s:

změnami v přírodě: změna počasí, barvy v přírodě, oblečení; s prostředím lesa, hor, u řeky, u rybníka, vesmír s bezpečným chováním o prázdninách, s exotickými zvířaty, s růzností etnik a kultur a odlišností lidí: MDD; s lidovými pranostikami pohádka O Smolíčkovi (odmítnutí nebezpečné situace) O Sněhurce (obezřetné chování), pohádky z celého světa.

Témata: Planety,V lese a u vody, Děti celého světa, Bezpečnost o prázdninách

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO

osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vyjádření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbálního i neverbálního (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení o vytváření základů pro práci s informacemi o poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, MŠ, v dětské herní skupině)

vytváření prosociálních postojů (rozvíjení sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti, apod.)

osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

 

DÍTĚ A SPOLEČNOST

poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, rodině, ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

rozvoj společenského i estetického vkusu

 

DÍTĚ A SVĚT

seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

poznávání jiných kultur

vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

Integrovaným blokem č. 5 rozvíjíme a prohlubujeme u dětí tyto klíčové kompetence

- při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

- je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

- má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat

- uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

- dovede využívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atd.)

- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

 

Naplňování kompetencí uskutečňujeme prostřednictvím těchto výstupů

 

- pohybové, výtvarné, pracovní, hudební, dramatické řečové činnosti, psychomotorické hry, hry se zpěvem, hudební a taneční hry, experiment, práce s knihou, seznamování s moderní technikou, vycházky, pobyt v přírodě, hry na zahradě - kognitivní činnosti, situační vzdělávání

 

6. Evaluační systém

 

PODMÍNKY

- KRITÉRIA PRO EVALUACI PODMÍNEK 1 x ZA ROK

(analýza vyhodnocení, dotazník: rodiče, zaměstnanci, hosp., kontr. činnost, hodnocení tříd)

 

PROCESY + VÝSLEDKY

Učitelky:

- SEBEHODNOCENÍ: 1 x ZA ROK

kritéria manuálu sebehodnocení učitelky

(hospitace, vyhodnocování tč., polol. hodnocení tříd, dotazníky, sebehodnocení učitelky)

 

- HODNOCENÍ TŘÍDY: 2 x ZA ROK

kritéria pro hodnocení plánování TVP stanoveného školou v ŠVP

cílené hodnocení předškol. dětí – kritéria Jak předcházet poruchám učení

(hospitace, polol. hodnocení třídy)

 

- ZPĚTNÁ VAZBA TÉMATICKÝCH ČÁSTÍ PO SKONČENÍ kritéria: prožitkového učení + partnerského přístupu TÉMATICKÉ (vyhodnocování tč.) ČÁSTI

- VYHODNOCOVÁNÍ: 2 x ZA ROK

kritéria pro vyhodnocování výsledků

(hodnocení tříd, hospitace)

 

- SEBEREFLEXE: KAŽDÝ DEN

kritéria: prožitkového učení + partnerského přístupu

 

Ředitelka:

- HOSPITACE: 4 x ZA ROK

kritéria: prožitkového učení + partnerského přístupu

 

- HODNOCENÍ UČITELKY 1 x ZA ROK

 

- HODNOCENÍ MŠ 1 x ZA ROK

vize a stanovené cíle

výsledky a výsledné informace (co se podařilo – učitelky,podmínky apod.)

potíže (jaké byly identifikovány)

jaká opatření byla přijata

odkaz (náznak inovace ŠVP) + autoevaluace

 

Rodiče:

 • DOTAZNÍK 1 x ZA 2 ROK

Platnost od 1.9.2020

Vypracovala: Mgr. Lada Jurková