Dotace z rozpočtu obce

Dotace z rozpočtu obce na podporu dětského a mládežnického sportu pro rok 2021

 Dotaci je možno poskytnout:

  • fyzické osobě
  • právnické osobě (neziskové organizaci, spolku, ...)

 Dotace je účelová a podléhá dokladovému a finančnímu vypořádání.

Dotaci LZE poskytnout na podporu dětského a mládežnického sportu včetně úhrady provozních výdajů souvisejících se sportovní činností dětí a mládeže.

Příjem žádostí – do termínu 15. listopadu 2020 včetně.

Žádost o dotaci:

  1. Dotace se poskytují žadatelům na základě předložené žádosti o poskytnutí dotace podle Přílohy č. 1 (dále jen „žádost“) zpracované v souladu s těmito pravidly.
  2. Základní podmínkou přijetí žádosti je vyrovnání veškerých závazků žadatele k rozpočtu obce včetně řádného vyúčtování v minulosti poskytnutých dotací nebo příspěvků.
  3. Žádost se podává na následující rozpočtový rok nejpozději do 15. listopadu předchozího roku.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce se doručuje:

  • Osobně na Obecní úřad v Němčičkách v době úředních hodin (středa 11-14 hodin a 15-18 hodin).
  • Poštou na adresu obecního úřadu (Obecní úřad Němčičky, Němčičky 39, 664 66 Němčičky).
Na základě přijatých žádostí rozhodne o poskytnutí dotací zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání.
 

Formuláře – žádost o poskytnutí dotace pro fyzické osoby:
- žádost ve formátu pdf

Formulář žádosti o poskytnutí dotace pro právnické osoby:
- žádost ve formátu pdf