Pečovatelské a sociální služby města Ivančice

Vážení občané,
zveřejňujeme informaci o možnostech využití pečovatelských a sociálních služeb, které pro naši obec zajišťuje město Ivančice.  Jedná se o týdenní stacionář, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým mentálním postižením, chráněné bydlení pro mentálně postižené, azylový dům pro matky s dětmi nebo lidi bez přístřeší, nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, noclehárnu, sociální poradnu, sociální terapeutickou dílnu, ranou péči pro děti do 7 let – spolupráce s org. DOTYK II (poruchy autistického spektra a další), intervenční centra – domácí násilí, zařízení následné péče pro dlouhodobě nemocné, odlehčovací službu pro dlouhodobě nemocné, pomoc pro dlouhodobě pečující osoby a další. Na webových stránkách naší obce je na úvodní stránce umístěn odkaz, kde naleznete podrobné informace. Informace rády podáme i na OÚ Němčičky.

Pečovatelská služba Ivančice je organizační složkou města Ivančice, která byla zřízena za účelem poskytování sociální služby:

 

„PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  a  DENNÍ STACIONÁŘ.“

Sídlo PS je  v přízemí Domu s pečovatelskou službou na adrese: Na Úvoze 1425/5, Ivančice.
Pečovatelskou službu poskytovatel nabízí denně od 06:00 do 20:00 hod. včetně víkendů a svátků.

Kontakty: 546 123 402, 546 123 405

Pečovatelská služba Ivančice je terénní službou, která je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Sociální služba v denním stacionáři je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Denním stacionářem se rozumí sociální služba, která je poskytována jako služba ambulantní (uživatel za touto službou dochází, popř. je do tohoto zařízení doprovázen či dopravován, součástí této služby není ubytování).

Spolupracujeme s Agenturou domácí péče HOME CARE Irena Čarvašová a Půjčovnou kompenzačních pomůcek EDEN.

Další podrobnější informace, žádosti a dokumenty ke stažení najdete zde

Článek o pečovatelské službě Ivančice - zde.