Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Pro zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů byl jmenován Mikroregion Ivančicko, dobrovolný svazek obcí, se sídlem Palackého náměstí 196/6,664 91 Ivančice, IČ: 71187081, ID DS: ukmx78k.
Mikroregion Ivančicko bude vykonávat pro obec Němčičky a její příspěvkouvou organizaci MŠ Němčičky prostřednictvím svého zaměstnance pana Mgr. Bc. Marka Sigmunda, e-mail: gdpr@ivancicko.com.

Obecní úřad Němčičky provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.

1) Správce:

Obec Němčičky, IČ: 00488054, adresa: Němčičky 39, 664 66 Němčičky.

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

CSS DSO Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská č. 2, 664 91 Ivančice
pověřenec Mgr. et. Bc. Marek SIGMUND
kontaktní údaje – e-mail: gdpr@ivancicko.com

Oznámení o jmenování pověřence

3) Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti Obce Němčičky (nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci Obce) je Obcí přímo stanoveno zvláštními předpisy, nebo taková povinnost plyne Obci ze zvláštních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

4) Při zpracování osobních údajů u Obce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

5) Osobní údaje jsou u Obce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem Obce.

6) Pokud jsou u Obce zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

a. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
b. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u Obce jsou nepřesné),
d. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste Obci poskytl/a,
g. podat stížnost u dozorového orgánu.

7) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

9) Svá práva vůči Obci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Obec Němčičky 10.5.2018

Hana Täuberová, starostka