Volba prezidenta České republiky 13. ledna a 14. ledna 2023 příp. 2. kolo volby ve dnech 27. ledna a 28. ledna 2023

Informace o počtu a sídle volebních okrsků dle § 14 odst. (1) písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Počet volebních okrsků: 1
Sídlo volebních okrsků: budova OÚ Němčičky č.p. 39, 664 66 Němčičky

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí dle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbě prezidenta republiky“)

Podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona o volbě prezidenta republiky stanovím s ohledem komisí (OVK):

Volební okrsek č. 1 se sídlem Němčičky 39 - 5 členů OVK a zapisovatel

Informace pro volbu prezidenta České republiky 2023 - hlasování na voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Kde lze o voličský průkaz žádat

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Co se uvádí v žádosti

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad, mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
 
Jak a do kdy lze žádost podat

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin)

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana (tato možnost bude spuštěna ve druhé polovině listopadu 2022). Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.

Kdy a jak volič průkaz dostane

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby (29. prosince 2022). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 

Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a případně i sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise /§ 14 odst. 1 písm. e) a § 19 zákona/.

Zapisovatelkou okrskové volební komise jmenuji paní Hanu Täuberovou, bytem Němčičky 109.

Oznámení o době a místu konání volby prezidenta v obci /§ 34 odst.1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona/.

Volební okrsek č. 1 se sídlem Němčičky:

Volba prezidenta republiky na území České republiky se koná v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hod.

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení uskuteční se II. kolo volby prezidenta republiky v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hod. V takovém případě bude informace o době a místu konání II. kola volby prezidenta republiky zveřejněna na úřední desce.

PRÁVO VOLIT má státní občan České republiky, který alespoň druhý den
volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve 2. kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Při volbě prezidenta republiky lze volit také na voličský průkaz.

HLASOVACÍ LÍSTKY pro první kolo volby budou voličům doručeny v nejpozději
3 dny přede dnem volby. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Hlasovací lístky pro II. kolo volby, které - bude-li vyhlášeno - se musí uskutečnit do
14 dnů od začátku prvního kola volby, tj. 27. a 28. ledna 2023, se voličům již nedoručují;
volič obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta přímo ve volební místnosti.