Poskytování informací a příjem podání

1. Žádosti o informace 

Informace o obci a obecním úřadě lze získat z následujících informačních médií:

  • přímo - návštěva obecního úřadu
  • webové stránky - www.nemcickyubrna.cz
  • průběžným vysíláním obecního rozhlasu
  • obecní vývěska před OÚ
  • telefonicky na čísle: +420 546 421 510   

Příjem žádostí a dalších podání

  • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
  • formulář písemné žádosti naleznete zde a můžete jej doručit elektronicky nebo poštou na adresu OÚ nebo faxem (všechny kontaktní údaje viz. výše)
  • ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží. 

Formulář: Žádost o poskytnutí informací

2. Příjem žádostí a dalších podání 

Stejným způsobem jako u žádostí o informace.

3. Opravné prostředky 

Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu Němčičky vydanému ve správním řízení se podávají prostřednictvím Obecního úřadu Němčičky, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a k orgánu uvedenému v poučení, za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce, opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Němčičky , a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. 

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou přípustné.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím Obecního úřadu Němčičky či orgánu obce Němčičky ke zkrácení fyzické či právnické osoby na právech, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm. d) Ústavy ČR (ústavního zákona č. 1/1993 Sb.) ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

4. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací  

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, vydávání dokladů z matriky, vydání občanského průkazu/cestovního pasu anebo jak uzavřít manželství, a mnoho dalších včetně potřebných formulářů naleznete na stránkách Ministerstva vnitra v sekci Služby pro veřejnost nebo přímým odkazem na těchto obecních stránkách v sekci Potřebuji vyřídit.  Další důležité informace získáte rovněž na Portálu veřejné správy:  http://www.portal.gov.cz.

5. Předpisy 

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

6. Úhrady za poskytování informací 

6.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Sazebník úhrad naleznete na stránce Služby obecního úřadu

6.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo přijato.

7. Licenční smlouvy 

Obec nevlastní žádné vzory licenčních smluv ani žádné výhradní licence.

8. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  

 1.   V roce 2006 - nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 2.   V roce 2007 - nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 3.   V roce 2008 - nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 4.   V roce 2009 - nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 5.   V roce 2010 - nebyla podána žádná žádost o informaci pode zákona č. 106/1999 Sb.

 6.   V roce 2011 - nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 7.   V roce 2012 - byly podány 2 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
       počet vydaných rozhodnutí o odmítnutéí žádosti 0
       počet vydaných odvolání proti rozhodnutí 0
       rozsudky soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí 0
       poskytnuté výhradní licence 0
       počet stížností dle § 16a 0
       další informace 0

 8.   V roce 2013 - byly podány 3 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
       počet vydaných rozhodnutí o odmítnutéí žádosti 0
       počet vydaných odvolání proti rozhodnutí 0
       rozsudky soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí 0
       poskytnuté výhradní licence 0
       počet stížností dle § 16a 0
       další informace 0

 9.   V roce 2014 - nebyla podána žádná žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 10.  V roce 2015 - byly podány 2 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
       počet vydaných rozhodnutí o odmítnutéí žádosti 0
       počet vydaných odvolání proti rozhodnutí 0
       rozsudky soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí 0
       poskytnuté výhradní licence 0
       počet stížností dle § 16a 0
       další informace 0

 11.  V roce 2016 - byla podána 1 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
       počet vydaných rozhodnutí o odmítnutéí žádosti 0
       počet vydaných odvolání proti rozhodnutí 0
       rozsudky soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí 0
       poskytnuté výhradní licence 0
       počet stížností dle § 16a 0
       další informace 0

Odpovězeno: č.1/2016 

12.  V roce 2017 - bylo podáno 5 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
       počet vydaných rozhodnutí o odmítnutéí žádosti 0
       počet vydaných odvolání proti rozhodnutí 0
       rozsudky soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí 0
       poskytnuté výhradní licence 0
       počet stížností dle § 16a 0
       další informace 0

Odpovězeno: č.1/2017č.2/2017č.3/2017č.4/2017č.5/2017

13.  V roce 2018 - byla podána 1 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
       počet vydaných rozhodnutí o odmítnutéí žádosti:0
       počet vydaných odvolání proti rozhodnutí:0
       rozsudky soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí:0
       poskytnuté výhradní licence:0
       počet stížností dle § 16a:0
       další informace:0

      žádost č.1/2018 - odpověď

14.  V roce 2019 - byly podány 3 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
       počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:0
       počet vydaných odvolání proti rozhodnutí:0
       rozsudky soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí:0
       poskytnuté výhradní licence:0
       počet stížností dle § 16a:0
       další informace:0
       žádost č.1/2019 a odpověď
       žádost č.2/2019 a odpověď
       žádost č.3/2019 a odpověď

15. V roce 2020 - nebyla podána žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
       počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:0
       počet vydaných odvolání proti rozhodnutí:0
       rozsudky soudu ve věci přezkoumání rozhodnutí:0
       poskytnuté výhradní licence:0
       počet stížností dle § 16a:0
       další informace:0

9. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Obec doposud takovou žádost neobdržela, proto nebyly poskytnuty žádné informace.

10. Obsah vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů na obci

Obec nevede žádný v úvahu připadající veřejně přístupný rejstřík, mimo rejstříků pracoviště Czech POINT, jejichž kompletní seznam a popis služby je k dispozici na stránkách Czech POINT.

11. Informace o zpracování osobních údajů 

Pro zajištění výkonu funkce  pověřence pro ochranu osobních údajů byl jmenován Mikroregion Ivančicko, dobrovolný svazek obcí, se sídlem Palackého náměstí 196/6,664 91 Ivančice, IČ:71187081, ID DS:ukmx78k.
Mikroregion Ivančicko bude vykonávat  pro obec Němčičky a její příspěvkouvou organizaci MŠ Němčičky prostřednictvím svého zaměstnance  pana Mgr. Bc. Marka Sigmunda, e-mail: gdpr@ivancicko.com.
Obecní úřad Němčičky provádí  následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

12. Informace o obecním informačním systému

 Obec v současnosti neprovozuje žádný informační systém.