Informace o povinném subjektu dle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Němčičky

2.

Důvod a způsob založení

 

 

Obec Němčičky jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR

3.

Organizační struktura

Starosta obce
Místostarosta obce
Zastupitelstvo obce – 7 členů

-        Kontrolní výbor – 3 členové

-        Finanční výbor – 3 členové

-        Komise kulturní - 3 členové

Obecní úřad
OÚ Němčičky nemá žádné odbory

Příspěvková organizace zřizovaná obcí

MATEŘSKÁ ŠKOLA NĚMČIČKY,
okres Brno-venkov,
příspěvková organizace                                    
Němčičky 59
664 66 Němčičky
IČO: 75024501
DIČ: CZ75024501
Datová schránka:2hrkvhy

4.

Kontaktní spojení

Telefon kancelář: +420 546 421 510
Mobil: +420 776 003 688
E-maily:
nemcicky@nemcickyubrna.cz

starosta@nemcickyubrna.cz

podatelna@nemcickyubrna.cz

Datová schránka: a34b4vs

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Němčičky

Němčičky 39

664 66 Němčičky

4.2

Adresa úřadovny

Obecní úřad Němčičky

Němčičky 39

664 66 Němčičky

4.3

Úřední hodiny

Středa 10:00-14:00  15:00-17:00

4.4

Telefonní čísla

Obecní úřad    +420 546 421 510

Starosta           +420 776 003 688 

Místostarosta +420 777 855 735    

4.5

Číslo faxu

Obec nemá fax

4.6

Adresa internetové stránky

www.nemcickyubrna.cz

4.7

Adresa e-podatelny

podatelna@nemcickyubrna.cz

4.8

Další elektronické adresy

Datová schránka: a34b4vs

5.

Případné platby lze poukázat

Bankovní účet 102119061/0300

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6.

00488054

7.

DIČ

CZ00488054

8.

Dokumenty

 

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce

Rozpočtový výhled obce

Povodňový plán

Program rozvoje obce

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce       

8.2

Rozpočet

Rozpočty obce a rozpočtová opatření             

9.

Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)

11.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16
Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12.

Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde.  Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

13.

Popisy postupů-návody pro řešení životních situací

 

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

14.

Předpisy

 

14.1

Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupnéna http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

14.2

Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15

Úhrady za poskytování informací

 

15.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

15.2

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1

Vzory licenčních smluv

Obec nemá žádný vzor licenční smlouvy.

16.2

Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu v poskytnutí výhradní licence.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016.

Výroční zpráva za rok 2017.

Výroční zpráva za rok 2018.

Výroční zpráva za rok 2019.

Výroční zpráva za rok 2020.

Výroční zpráva za rok 2021.

Výroční zpráva za rok 2022.

18.

Anonymizované odpovědi na dotazy dle zákona  106/1999 Sb.

3.5.2022 odpovězeno na žádost I.T.  - nezákonné zneužívání  státní moci proti svobodě slova - odpověď
6.5.2022 odpovězeno na žádost I.T. ze dne 5.5. 2022 - informace ohledně legálního způsobu boje - odpověď
11.5. odpovězeno na žádost I.T. ze dne 10.5.2022 - cesta Petra Fialy do Kyjeva  - odpověď