Informace o elektronické podatelně OÚ Němčičky

Dnem 1. října 2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Nařízení vlády ukládá orgánům veřejné správy zřídit elektronické podatelny a přijímat podání občanů opatřená zaručeným elektronickým podpisem.
Dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme následující informace:
Elektronická adresa: podatelna@nemcickyubrna.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích
Obecní úřad Němčičky, Němčičky 39, PSČ 664 66 Němčičky
Úřední hodiny podatelny:  středa 10:00 -14:00   15:00 - 17:00
Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany. K těmto účelům je určen e-mail: nemcicky@nemcickyubrna.cz


Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Úřad  potvrzuje, že datová zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním potvrzení. Úřad zasílá datovou zprávu o doručení  na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Potvrzení o doručení a přijetí je odesláno ihned po kontrole všech náležitostí související s elektronickým podpisem, zejména skutečnosti, zda nebyl certifikát podepisující  osoby odvolán. Datová zpráva je vždy podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
Postup při zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které  byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.
Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na el.adresu: 
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím  telekomunikačního zařízení musí být rovněž příslušná identifikace žadatele ( například elektronická adresa ) . Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
Podání podle zákona č.500/2004Sb., o správní řád (§ 37 odst.4 )
musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát  k podání připojen, nebo:
nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a  v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
Podle § 37 odst. 3 zákona č. 500/204 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150 /1958 Ú.l. nemusí  být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.