Aktuality

Informace k zápisu 2021/2022
Zápis do Mateřské školy Němčičky, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace bude pro školní rok 2021/2022 probíhat v termínu od 2. do 16. 5. 2021. Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole za dodržení platných hygienických opatření, či vhozením do poštovní schránky školy umístěné u vchodových dveří školy.
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Informace k přílohám žádosti
Kopie rodného listu dítěte
Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte
Formuláře ke stažení zde

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Shrnutí, co musí žádost obsahovat:
 • Přihláška k předškolnímu vzdělávání
 • Doložení řádného očkování dítěte potvrzené lékařem
 • Kopie rodného listu dítěte
Připomínáme, že dítě, které do 31. 8. 2021 oslaví páté narozeniny, musí zákonný zástupce do MŠ zapsat.

Od 12. 4. 2021 do MŠ nastoupí pouze předškolní děti a děti rodičů vybraných profesí:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,
 • školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo  pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

MŠ bude v fungovat v běžném provozu od 6.30 do 16.00 hodin.
Děti nemají povinnost nosit roušku ani respirátor.
Rodiče mají povinnost mít při vstupu do budovy MŠ respirátor.
Zároveň rodiče prosíme o zkrácení pobytu v budově MŚ na nezbytně nutnou dobu.
Stravu si individuálně přihlásíte na stránkách školní jídelny.
Prosíme o včasné odhlašování a přihlašování dětí i nám do MŠ.
Do MŠ prosím přineste pracovní listy, které děti vypracovaly na distanční výuce. Děti budou pravidelně každé pondělí a čtvrtek testovány antigenními testy
Singclean
COVID-19 TEST KIT
SARS-CoV-2 ze vzorků z nosu a krku.
U testování může být přítomen zákonný zástupce dítěte a test může dítěti sám provést

Mateřská škola Němčičky přijme kvalifikovanou učitelku - zástup za pracovní
neschopnost. Úvazek 1,00. Životopisy zasílejte na mail: skolka@nemcickyubrna.cz.
Nebo volejte na tel: 774392015.


Konzultační hodiny
Konzultační hodiny budou probíhat individuálně. Pokud o ně máte zájem, přihlaste se u paní učitelky, která s vámi dohodne termín konzultace.

 
Nový oficiální facebook MŠ Němčičky
Vážení rodiče,
MŠ Němčičky má nový oficiální Facebook dostupný i pro veřejnost.
Najdete zde informace o pravidelném dění ve školce.
Fanouškem stránky se můžete stát zde.

Informace k provozu MŠ  - covid 19
Mateřská škola má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí a zaměstnanců, proto přistupuje k těmto opatřením. Všechna opatření jsou v součinnosti s aktuálním nařízením vlády ČR:

Dodržujeme zvýšená hygienická opatření.
Děti si po příchodu do MŠ umyjí ruce.
Prostory MŠ jsou pravidelně umývány dezinfekčními přípravky.
Budova je často intenzivně větrána.
Děti si do skříňky v šatně přinesou dva kusy roušek pro případ potřeby použití.
Rodiče smí do budovy školy pouze se zakrytými ústy a nosem – rouška, šála, šátek.
Rodiče dodržují mezi sebou rozestupy 2 metry a v budově školy se zdržují pouze po dobu nutnou.
Rodiče vodí děti do školky zdravé.
S příznaky chronického nebo alergického onemocnění, může dítě do školky s potvrzením od praktického lékaře, že netrpí infekčním onemocněním.
Pokud se u dítěte projeví nemoc v průběhu pobytu v MŠ, bude dítě izolováno od ostatních, rodiče budou telefonicky informováni a bezodkladně dítě z MŠ vyzvednou.