Přírodní park Niva Jihlavy

Niva Jihlavy

S účinností od 1. června 1999 vyhlásil Okresní úřad Brno-venkov na částech katastrálních území Medlov, Němčičky,   Pravlov,  Kupařovice,  Malešovice a Odrovice ve smyslu ustanovení  § 12 odst. 3 a § 77 odst.3   ČNR  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Přírodní park Niva Jihlavy.

Zřízení přírodního parku

V částech katastrálních území Medlov, Němčičky, Pravlov, Kupařovice, Malešovice  a Odrovice v okrese Brno – venkov se na území vymezeném tímto nařízením zřizuje  přírodní park  Niva Jihlavy k ochraně krajinného rázu se soustředěním  významných estetických a přírodních hodnot.

Vymezení přírodního parku          

Přírodní park zahrnuje části katastrálních území Medlov, Němčičky, Pravlov, Kupařovice,  Malešovice a Odrovice o celkové rozloze 13 km2.  Hranice přírodního parku využívá v terénu jednoznačných linií / komunikací II. A III. třídy/.Od místa křížení silnice II/395 s hranicí okresu prochází  hranice přírodního parku směrem severozápadním  po této silnici do obce Pravlov, odtud po silnici III/39520 přes řeku Jihlavu do obce Němčičky a dále po silnici III/39521 přes obec Medlov k hranici okresu. Jižní hranice  přírodního parku je totožná s hranicí okresu Brno – venkov. Pozemky státních silnic, které tvoří hranice přírodního parku nejsou jeho součástí.    Přesné vymezení hranic přírodního parku Niva Jihlavy je zakresleno v mapách 1:10 000, které jsou součástí originálu tohoto nařízení a jsou uloženy na referátu ŽP Okresního úřadu Brno-venkov.

Poslání přírodního parku

Posláním přírodního parku je ochrana krajinného rázu, kterým je zejména přírodní, kulturní a  historická charakteristika oblasti, při umožnění únosného turistického využití a rekreace. Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotou. V podmínkách přírodního parku Niva Jihlavy, je pro krajinný ráz charakteristická údolní niva řeky Jihlavy, která je unikátní ukázkou  toku větší nížinné řeky volně meandrující  říčními nánosy. V okrese Brno – venkov  jde o jediné dochované území takového charakteru, v rámci jihomoravského regionu jde o jeden ze tří delších úseků dosud zachovalých toků nížinných řek.

Typicky krajinotvorným prvkem tohoto území jsou fragmenty lužního lesa, rozsáhlé  břehové porosty a dva systémy poříčních jezer / starých ramen řeky  Jihlavy /, které jsou v místech s dostatečným zavodněním kvalitním stanovištěm  s bohatým výskytem vodních a mokřadních organismů a patří vedle  vlastního neupraveného toku Jihlavy k nejcennějším  lokalitám přírodního parku.  Kromě přirozeného toku Jihlavy , starých říčních ramen a fragmentů lužního lesa je celé území přírodního parku silně ovlivněno lidskou činností  a má charakter  kulturní krajiny, do které nesporně patří zemědělské užívání pozemků v souladu s příslušnou kulturou jednotlivých parcel.

Přesto jde z hlediska zachování krajinného rázu o jedinečné zachovalé nivní území bez velkých negativních a rušivých vlivů. Zachování a zlepšení uvedených krajinářských a přírodních hodnot  je posláním přírodního parku.

Péče o přírodní park

Orgány místní samosprávy a státní správy vykonávající  svoji působnost na území přírodního parku pečují všestranně  o jeho ochranu a rozvoj a vedou vlastníky a uživatele pozemků, obyvatele  na jeho území žijící a návštěvníky k dodržování ustanovení tohoto nařízení.

Výstavba přírodního parku

Pro území přírodního parku byla rozhodnutím Stavebního úřadu Židlochovice č.j. 1543/98-Su ze dne 30.11.1998 a rozhodnutím Stavebního úřadu Dolní Kounice č.j. 360/98-Th ze dne 12.1.1999 vyhlášena stavební uzávěra pro výstavbu  objektů individuální a hromadné rekreace a tzv. zemědělské účelové stavby plnící rekreační funkce a pro změny stávajících staveb tohoto druhu mimo současně zastavěná území obcí.

Ochrana přírody a krajiny

Pouze se souhlasem  příslušného orgánu ochrany přírody je možné na území přírodního parku   provádět činnosti , které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, zejména:

  • umisťovat a povolovat stavby mimo zastavená území obcí ( kromě těch staveb, které jsou omezeny výše uvedenou  stavební uzávěrou )  a takové stavby v zastavených územích  obcí, které by svými rozměry, vzhledem či budoucím využitím mohly negativně ovlivnit krajinný ráz a životní prostředí oblasti
  • zřizovat, měnit, či rušit vodohospodářská díla, provádět úpravu a údržbu vodních toků a jiných vodních ploch včetně revitalizace
  • provádět meliorační zásahy a provádět protierozní ochranu a rekultivaci půdy
  • provádět těžbu nerostů hornin
  • pořádat sportovní, motoristické, rekreační a jiné hromadné akce mimo zastavená území obcí
  • provádět leteckou aplikaci chemických prostředků
  • zřizovat nové komunikace včetně dočasných
  • zřizovat parkoviště, tábořiště a kempy
  • zřizovat skládky odpadů
  • zvyšovat rozsah trvalých kultur na zemědělských pozemcích, zejména trvalých travních  porostů a ovocných sadů

Rušení či hubení živočichů včetně ničení jejich prostředí s výjimkou výkonu práva myslivosti a poškozování či ničení rostlin a jejich společenstev včetně vypalování trávy je nepřípustné.  

Při hospodaření v lesích je nepřípustné snižovat  zastoupení porostů původních listnatých dřevin, hospodaření je třeba zaměřit na podporu přirozené obnovy těchto porostů. Při  umělé obnově lesních porostů včetně obnovy  po nahodilých těžbách je třeba preferovat v cílové skladbě dřevin původní listnaté dřeviny, to je především dub letní, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, vaz obecný, topol černý, topol bílý, vrby a olše.

Péči o břehové porosty zaměřit na udržení jejich přírodního charakteru  a posílení krajinotvorných, estetických a ekologických funkcí. Zásahy do břehových porostů vodních toků je třeba provádět přednostně jednotlivým výběrem v případech odůvodněných hledisky vodohospodářskými, provozními a ekologickými. Zaměřit se na podporu přirozené obnovy  dřevin původních druhů, na odstraňování  nežádoucích nepůvodních dřevin a na vhodné doplňování druhové skladby břehových porostů.

Zvláštní pozornost věnovat záchraně a obnově porostů  hlavatých vrb jako významnému a charakteristickému krajinotvornému prvku nivy Jihlavy.

Pohyb motorových vozidel  v přírodním parku je možný pouze po veřejných komunikacích. Omezení vjezdu se nevztahuje na služební motorová vozidla subjektů, které v území vykonávají hospodářskou nebo jinou služební činnost a na vozidla pracovníků těchto subjektů při výkonu zaměstnání.

Používání stávajících rekreačních objektů a jejich okolí k jiným než rekreačním účelům / např. k drobné výrobě, pořádání zábavních podniků apod. / je nepřípustné.

Stanování, táboření a rozdělávání ohňů je na území přírodního parku možné pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody.

Zvláštní územní ochrana

Jiné způsoby ochrany území nebo objektů v něm se nacházejících nejsou tímto nařízením dotčeny.

Obecná ustanovení

Dbát poslání přírodního parku je povinností všech fyzických a právnických osob, které na jeho území žijí, působí nebo se v něm přechodně zdržují.

Porušování tohoto  nařízení lze postihnout jako přestupek fyzické osoby nebo protiprávní jednání právnické osoby, pokud by jím došlo k neoprávněnému zásahu do porostu dřevin rostoucích mimo les, do významných krajinných prvků ( VKP ),  krajinného rázu či jiných subjektů, chráněných podle zákona.

hranice Přírodního parku Niva Jihlavy
mapa významných krajinných prvků v k.ú. Němčičky
charakteristika významných krajinných prvků v k.ú. Němčičky