Klubovna pro děti

Obec Němčičky zřídila na žádost maminek klubovnu pro volnočasové aktivity dětí a maminek.

Klubovna je v budově OÚ Němčičky, kde je k dispozici herna pro děti, malá kuchyňka a WC.

Provozní řád klubovny:

 • Herna je určena dětem
 • Prostor je nekuřácký
 • Vstup zvířat je zakázán

Bezpečnostní pravidla:

 • Za bezpečnost dětí plně zodpovídají rodiče nebo doprovázející osoba.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za úrazy.
 • Návštěvník ručí při použití zařízení klubovny za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem.

Povinnosti návštěvníků:

 • Dodržujte tento provozní řád a pokyny provozovatele.
 • Při vstupu do klubovny se přezouvejte, noste vhodnou domácí obuv.
 • Dbejte na bezpečnost svou i ostatních osob, zejména dětí. Předcházejte vzniku úrazu.
 • Používejte zařízení a vybavení jen tomu účelu, ke kterému je určeno.
 • Udržujte pořádek a čistotu v klubovně a okolo ní. Nenechávejte v klubovně potraviny a nápoje.
 • Zacházejte šetrně s veškerým zařízením a vybavením klubovny a neničte jej.
 • Veškeré závady, poškození a nedostatky nahlaste neprodleně na OÚ Němčičky.
 • Při odchodu zhasněte světla, zavřete okna, zamčete dveře od vchodu a WC.
 • Při odchodu odpojte el spotřebiče od el. proudu vytažením ze zásuvky.
 • Umyjte po sobě použité nádobí a zajistěte úklid  znečištěných ploch.
 • Vyneste odpadky do popelnice umístěné ve dvoře OÚ.

Zakázné činnosti:

 • Kouřit a požívat alkoholické nápoje anebo jiné omamné látky.
 • Používat otevřený oheň ( svíčky apod. ).
 • Záměrně poškozovat zařízení a vybavení klubovny.
 • Používat poškozené zařízení a vybavení klubovny ( hrozí riziko úrazu ).
 • Provádět neodborné opravy nebo nepovolené úpravy vybavení klubovny a el. instalace.
 • Přinášet a používat předměty nebezpečné životu a zdraví a předměty, které nesouvisí s provozem klubovny.
 • Zákaz vstupu osobám trpícím nakažlivou nemocí nebo nevolností, osobám v karanténě a osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Závěrečná ustanovení:

 • Návštěvník klubovny je povinen uhradit škody jím způsobené.
 • Za odložené věci ponechané bez dozoru v prostorách herny nemůžeme ručit.
 • Nedodržení pravidel herny a agresivní chování opravňuje provozovatele k vykázání návštěvníka z klubovny.

Kontaktní osoby: 

Ing. Tereza Hanělová, starostka tel.: 776 003 688 
Soňa Kutková, místostarostka tel.:  777 855 735