Aktualita

Pečovatelské a sociální služby města Ivančice

Vážení občané,
zveřejňujeme informaci o možnostech využití pečovatelských a sociálních služeb, které pro naši obec zajišťuje město Ivančice.  Jedná se o týdenní stacionář, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým mentálním postižením, chráněné bydlení pro mentálně postižené, azylový dům pro matky s dětmi nebo lidi bez přístřeší, nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, noclehárnu, sociální poradnu, sociální terapeutickou dílnu, rannou péči pro děti do 7 let  - spolupráce s org. DOTYK II (poruchy autistického spektra a další), intervenční centra – domácí násilí, zařízení následné péče pro dlouhodobě nemocné, odlehčovací službu pro dlouhodobě nemocné, pomoc pro dlouhodobě pečující osoby a další. Na webových stránkách naší obce je na úvodní stránce umístěn odkaz, kde naleznete podrobné informace. Informace rády podáme i na OÚ Němčičky.