Zastupitelstvo

Zastupitelstvo 2018 - 2022

Ing. Tereza Hanělová starostka
Soňa Kutková místostarostka
Hana Täuberová člen
Soňa Holečková člen
Petr Fuchs člen
Mgr. Jaroslav Pavliš člen
Roman Štěpnička člen


Zápisy z jednání ZO Němčičky

Zápisy z jednání ZO Němčičky jsou v souladu s §16 odst.2 písm e) zákona o obcích pro občany obce Němčičky, kteří dosáhli věku 18 let a pro fyzické osoby, které dosáhly 18 let a vlastní na území obce Němčičky nemovitost, k nahlédnutí v kanceláři OÚ Němčičky  v úřední den  St. od 15:00 – 19:00 hodin.

Finanční výbor

Předseda Mgr. Jaroslav Pavliš
Členové  


Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor

Předseda Soňa Holečková
Členové  


Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zaastupitelstva obce, kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek i dalších dokumentů vydaných obcí, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Sbor pro občanské záležitosti

Předseda   Marie Gregerová
Členové Hedvika Kutková,  Jana Jelínková

Komise pro práci s mládeží, kulturu a sport

Předseda   Petr Fuchs
Členové  

Kronikářka obce

Kronikářka Soňa Holečková

Komise pro PO a bezpečnost

Předseda   Hana Täuberová
Členové