Zápis k předškolnímu vzdělávání
     pro školní rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 2019/2020


Zápis
Ředitelka  mateřské  školy  v souladu  s ustanovením  §  34  odst.  2  zákona   č. 561/2004  Sb.  o předškolním,  základním,  středním,   vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon), v platném  znění  stanovuje  termín  a  místo  zápisu  k  přijetí  dětí  k předškolnímu  vzdělávání  od následujícího školního roku 2019/2020.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (formuláře) jsou volně dostupné na webových stránkách školy http://www.nemcickyubrna.cz/dokumenty.html nebo  po předchozí   telefonické domluvě (tel. +420 774 392 015) v budově MATEŘSKÉ ŠKOLY NĚMČIČKY, Němčičky 59, 664 66 Němčičky.
 
Vyplněné   žádosti   včetně  potvrzení   dětského   lékaře   o   zdravotním   stavu   dítěte   a  jeho  očkování  (pouze  děti,  které  neplní  od 1.9.2019 povinné  předškolní  vzdělávání)   zákonný  zástupce  předá v pondělí 13. května 2019 od 10,00 do 16,00 hodin v kanceláři ředitelky školy v MATEŘSKÉ ŠKOLE NĚMČIČKY, Němčičky 59, 664 66. Kromě vyplněné žádosti předloží i  rodný  list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny dítěte  a občanský průkaz zákonného zástupce.
 
Dne  22.  května  2019  od  12,00  do  15,00  hodin  mají  účastníci  řízení  možnost  vyjádřit  se k podkladům rozhodnutí v kanceláři ředitelky školy v MATEŘSKÉ ŠKOLE NĚMČIČKY, Němčičky 59, 664 66, v tento den odevzdají veškeré tiskopisy, které obdrželi v den zápisu 13. 5. 2019.
 
Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí   se  bude  zákonným  zástupcům  dětí  vydávat   v kanceláři ředitelky školy v budově MATEŘSKÉ ŠKOLY NĚMČIČKY, Němčičky  59, 664 66,  ve středu dne 5. června 2019  od 12,00 do 15,00 hodin.
 
Dne 17. června 2019 bude v  MATEŘSKÉ ŠKOLE NĚMČIČKY, Němčičky 59, 664 66,   na webových stránkách školy na adrese: http://www.nemcickyubrna.cz/materska skola-s.html  a  úřední desce MŠ zveřejněn seznam uchazečů pod přiděleným registraním číslem (č.j.  pod kterým je žádost zaevidována)  s výsledkem řízení u  každého  uchazeče.  V případě, že si rodiče rozhodnutí o nepřijetí dítěte osobně nevyzvednou, bude odesláno poštou do vlastních rukou.
 
Do přijímacího  řízení  mohou  být zařazeny  jen řádně vyplněné žádosti  o  přijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně přílohy „Vyjádření lékaře – pediatra“).
 
Zákonné zástupce dětí upozorňuji na § 34a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon) na  povinnost   předškolního vzdělávání   a  způsoby  jejího  plnění.  Zákonný  zástupce  je  povinen  přihlásit  dítě  k zápisu k předškolnímu  vzdělávání  v kalendářním  roce,  ve kterém  začíná  povinnost  předškolního vzdělávání dítěte. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího lékaře.
 
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií a počtu volných míst v MŠ. V případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro  školní rok  2019/2020  překročí  počet  volných  míst  v MŠ,  bude  postupováno  podle  níže stanovených kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020
, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst.2  pís.b a §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu  vzdělávání  v  mateřské  škole  v případě,  kdy  počet  žádostí  o  přijetí  dítěte  k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 překročí počet volných míst v mateřské škole. Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné  žádosti o přijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně přílohy „Vyjádření lékaře - pediatra“, je-li nezbytná.

 Do  mateřské  školy (dále jen MŠ)  jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí:

  1. děti, které dosáhnou k 31. 2019 nejméně pátého roku věku a mají místo trvalého pobytu, vpřípadě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu obce Němčičky (včetně dětí s odkladem školní docházky) – povinné  předškolní  vzdělávání od 1.9. 2017 dle § 34 odst.  1 zákona č. 561/2004 Sb. v pl.zn),
  2. děti, které k 8. 2019 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku a mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu obce Němčičky, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ,
  3. děti, které k 8. 2019 dosáhnou nejméně tří let a mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu obce Němčičky, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ,
  4. děti ostatní, které jsou dle potvrzení pediatra řádně očkované a které nelze zařadit do kritérií 1-3 a jimž se v mateřské škole vzdělává sourozenec (s pozdějším nástupem do MŠ, nemající trvalé bydliště v Němčičkách),
  5. děti ostatní, které jsou dle potvrzení pediatra řádně očkované a které nelze zařadit do kritérií 1-3 (s pozdějším nástupem do MŠ, nemající trvalé bydliště v Němčičkách).

Děti splňující dané kritérium jsou řazeny v rámci kritéria podle data narození.
Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se postupuje od kritéria č.1 po kritérium č. 5 a v rámci každého kritéria od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě. V případě shodného dne narození pořadí určuje los. Limitem vydání kladných rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ je počet volných míst v MŠ pro daný školní rok.

Pro bližší informace volejte na tel.: 774 392 015

Dokumenty ke stažení:
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (pdf)
Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy (pdf)
Evidenční list pro dítě v mateřské škole (pdf)
Informace o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2019/2020 (pdf)