Historie obce Němčičky

Obec Němčičky leží pod Starou horou (230 m.n.m) v Dyjsko-svrateckém úvalu jižně od Brna u silnice z Bratčic do Pravlova a silnici směřující k Medlovu. Nejstarší zpráva o obci pochází z roku 1354. Krajina byla tvořena destrukčními pochody ve vrchovinách, které dodávaly do řek velké množství minerálů, a tak vznikaly štěrkovité kužely a písečné naplavené plošiny, které jsou  až 30-40 m nad řekou Jihlavou. Dodnes se zde těží jedny z nejkvalitnějších štěrkopísků. Rzehakiové  písky u Němčiček jsou tvořeny neobyčejným množstvím zkamenělin, měkkýšů a nalezené výplně geod tvoří ametyst, chalcedon, košolong, křemen, křišťál i zkamenělé dřevo.

V roce 1417 byla obec prodána klášteru v Dolních Kounicích a patřila pod přímou patronaci tehdejších panovníků. Další osudy obce byly přímo spjaty s osudy dolnokounického premonstráckého kláštera a životem novokřtěnců (nazývaných též habáni), kteří se do obce po roce 1562 uchylovali a píší další pohnutou historii Němčiček. Tehdejší majitel dolnokounického panství Zikmund ze Zástřizl věnoval podle dochovaných zpráv  Němčičkám (tehdejším Němčicím) obzvláštní přízeň, a ty se brzy staly významným sídlem habánské keramiky. Tento druh keramiky se vyznačuje neprůhlednou glazurou, pomalovanou pouze rostlinnými motivy  s dvojím vypálením nazývanou též fajáns.  Reliéfní výzdoba keramických barevných  kachlí zdobí i zámek v Dolních Kounicích a dosud se neobjevila na jiných habánských výrobcích. Němčická habánská keramika tedy přesahuje svým významem rámec Evropy a je chloubou světových muzeí. >>>

Další vývoj obce je v historických pramenech zaznamenán jen sporadicky. Ve Státním archivu Brno – venkov  se sídlem v Rajhradě je uložena německá kronika z let 1923 -1927. Z dokumentů víme, že současný hřbitov byl  zřízen krátce již před rokem 1848 při silnici k Pravlovu. V roce 1868 zasáhl vesnici velký oheň a dolní část vsi shořela skoro celá. V roce 1880 byla v obci zřízena jednotřídka, na níž učil do roku 1892 Osvald Drápal. Před zřízením němčičské jednotřídky se chodilo do vedlejší školy pravlovské. 
Kaple  Nanebevzetí  Panny Marie byla postavena v roce 1904 za finančního přispění manželů Růžičkových z Němčiček. Zajímavostí kaple jsou citlivě provedené vitráže a oltářní výzdoba, která je kvalitní řezbářskou prací z Tyrol. Na návsi stávala zvonice, která  byla v roce 1906 zbořena.  U silnice k Medlovu stával tzv. Mouczkův  mlýn č.p. 48  (majitel Bedřich Mouczka ). Spolu s Medlovským mlýnem patřil k nejznámějším a nejnavštěvovanějším moravským letoviskům.

Obec Němčičky náležela svou polohou již do pohraniční oblasti a žilo zde množství německých rodin. Je paradoxem, že sousední obec Bratčice byla téměř výlučně českou vesnicí, kdežto pouhé 2 km vzdálené Němčičky již byly obcí smíšenou, kde spolu žili Češi a Němci pohromadě. Informace o průběhu událostí spojených s druhou světovou válkou a jejího konce ve vztahu k Němčičkám se dnes již velmi obtížně shromažďují, protože většina jejích původních obyvatel byla, jako občané německé říše, po válce odsunuta >>>
Po  roce 1945 byla obec téměř kompletně nově osídlena. Z předválečných obyvatel zůstalo v obci  pouze 5 %  a to české nebo smíšené rodiny. Z velké části byla obec osídlena tzv. Volyňskými Čechy – to jsou potomci českých rodin, které bída Rakouska-Uherska vyhnala až na ukrajinskou Volyň. Za války bojovali Volyňští Češi za svobodu Československa  v řadách 1.československého samostatného armádního sboru a většina těch, kteří se usadili v Němčičkách prošla těžkými boji o Dukelský průsmyk. Po válce jim byla na základě mezivládní dohody mezi Československem a sovětskou vládou nabídnuta možnost vrátit se do Československa a hospodařit na zemědělských usedlostech po odsunutém německém obyvatelstvu. Tak došlo k novému osidlování Němčiček. Noví obyvatelé Němčiček zpočátku hospodařili samostatně na získaných statcích a polích, po založení Jednotného zemědělského družstva se stali jeho členy. >>>

V roce 1998 byl též obci udělen Parlamentem České republiky znak a prapor.

Popis znaku: Na rubínově červeném štítu modrý vinný hrozen na zelené větévce a vinařský nůž stříbrné barvy se zlatou rukojetí. Štít je ve dvojím provedení. Barevný štít v klasickém provedení pro  oficiální účely. Kolčí štít  v barevném provedení, tvar dle historických pramenů.

Návrh obecního znaku a praporu zpracoval propagační grafik Jaroslav Petr z Mikulova. Při návrhu vycházel z obecní pečeti, která je zveřejněna v díle Vlastivěda moravská od Augustina Kratochvíla  z roku 1913.


Novodobá historie obce se dá charakterizovat akcemi, které přispívají k rozvoji obce.

1972 opravena bývalá jednotřídky, dnes MŠ Němčičky
1975 vybudování KD Němčičky
do 1990 vybudována prodejna potravin, hasičská zbrojnice, požární jímka
1998-1999 plynofikace obce, nový asfaltový povrch místní komunikace spolu s osazením chodníkových obrubníků a vyčištěním stávající dešťové kanalizace 
2001 rekonstrukce místního hřbitova
2006 vybudování místního vodovodu, 
provozuje Vodovod – Svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice
2007 úprava nohejbalového hřiště
2008 vybudování nového soc. zařízení  MŠ Němčičky
2009 výměna oken a zhotovení fasády KD Němčičky, rekonstrukce kuchyně KD, 
2010 umístění radarů s ukazatelem rychlosti projíždějících vozidel
2011 oprava budovy OÚ Němčičky, statické zajištění budovy
2011 rekonstrukce části budovy OÚ Němčičky na klubovnu pro děti
2012 vybudování nového dětského hřiště za poskytnutí dotací z MMR ČR
2013 výměna oken a zhotovení fasády MŠ Němčičky, úprava okolí
2015 vybudování kanalizace a ČOV, částečně nový povrch na ½ silnice k Medlovu, částečné odvodnění silnice a chodníku
   

 

Plánujeme:

  • výstavba chodníku směrem k Medlovu a ke hřbitovu
  • zřízení přechodu pro chodce u KD
  • nové veřejné osvětlení ( LED technologie )
  • rekonstrukce sociálního zařízení v KD Němčičky
  • úprava stávajícího sportoviště na nohejbalové kurty a dalšího jeho maximálního využití pro občany
  • oprava chodníků v obci
Plánované akce jsou závislé na možnosti získání finančních prostředků z vyhlášených dotačních titulů.

Obec Němčičky je členem:

Družstvo DRUMAPO
Pojihlavan, družstvo
MAS Podbrněnsko, o.s.
Mikroregion Ivančicko
Vodovod – Svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice

Zpracovali: Jan Jelínek, Soňa Holečková, Kateřina Gregerová, Soňa Kutková

Zdroje:Velká encyklopedie měst a obcí ČR, Josef Augustin
Pohořelský okres, Augustin Kratochvíl
Vlastivěda moravská, Augustin Kratochvíl
Zpráva z centrálního archivu Ministerstva obrany  RF – zajistila a přeložila Soňa Holečková