Provozní řád MŠ

Logo MŠ

 1. Provozovatelem mateřské školy je Obec Němčičky.
 2. Provoz školy je denně od 6,30 do 16,00 hodin.
  Děti se přijímají zejména od 6,30 do 8,30 hodin. Škola se z bezpečnostních důvodů zamyká. Je možné přivádět dítě do mateřské školy kdykoli dle potřeby rodiny.
 3. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Pokud budou dítě z MŠ vyzvedávat děti mladší 15 let, rodiče vyplní Prohlášení o vyzvedávání dítěte.
 4. Děti navštěvují mateřskou školu pravidelně, pokud ze závažných důvodů nemohou docházet, musí být řádně omluveny.
 5. Zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost dítěte předem známá, omluví dítě jeho zástupce mateřské škole neprodleně.
 6. Do mateřské školy patří dítě zcela zdravé. Aby nedošlo k nachlazení nebo přehřátí dítěte, posílají rodiče dítě přiměřeně oblečené.
 7. Rodiče jsou povinni hlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.
 8. Oznámení, podněty k práci, stížnosti podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům.
 9. Věkové složení dětí je 2 – 7 let, jsou respektovány věkové a individuální zvláštnosti dětí.
 10. Na hru a jiné činnosti v mateřské škole děti potřebují vhodné oblečení.
 11. Dále potřebují pyžamo, které dostanou rodiče k vyprání jednou za měsíc. A ještě děti potřebují papučky, hrneček, celé náhradní oblečení a polštářek.
 12. Ředitelka může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:
  • dítě bez omluvy zástupcem dítěte do mateřské školy nejméně jeden měsíc nedochází
  • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání směřující k nápravě byla bezúspěšná
 13. Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů. O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě pevně stanovených kritérií zpravidla v průběhu června.
 14. Provoz mateřské školy bývá po dohodě s obcí Němčičky přerušen o vánočních a hlavních prázdninách (1.7 až 31.8.). Rodiče o uzavření školy budou informováni nejméně jeden měsíc předem.
 15. Zkvalitnění spolupráce školy a rodiny prohlubuje pravidelné setkání rodičů a pedagogických pracovníků na schůzkách v mateřské škole.
 16. Rodiče mají právo být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích.
 17. Rodiče mají možnost kdykoli během provozní doby mateřskou školu navštívit nebo v mateřské škole určitou část dne pobývat. Je vhodné předem se s ředitelkou dohodnout.
 18. Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem co se v mateřské škole děje.
 19. Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.
 20. Naše mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu, který vychází ze zásad Rámcového vzdělávacího programu a Teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera.
 21. Děti jsou rozděleny podle věku do tří ročníků.
 22. Tento řád je závazný jak pro rodiče tak pro zaměstnance školy.