Povinné informace 

1. Oficiální název 

Obec Němčičky, se sídlem Němčičky 39, PSČ 664 66 (dále jen "Obec"). 

2. Důvod a způsob založení 

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů  chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 

Nadřízeným správním orgánem obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

3. Organizační struktura 

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Zřízené organizace:
MATEŘSKÁ ŠKOLA NĚMČIČKY,  okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Němčičky 59
664 66 Němčičky
IČO: 75024501
DIČ: CZ75024501
Tel.: +420 546 421 200      
E-mail: skolka@nemcickyubrna.cz, ms.nemcicky@volny.cz

4. Kontaktní spojení 

4.1 Kontaktní poštovní adresa:  Obec Němčičky, Němčičky 39, PSČ 664 66 
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Němčičky, Němčičky 39
4.3 Úřední hodiny:

St 11:00 – 14:00   15:00 - 18:00

4.4 Telefonní čísla: +420 546 421 510
4.5 Čísla faxu -
4.6. ID DS a34b4vs
4.7 Adresa internetové stránky: www.nemcickyubrna.cz
4.8  Adresa e-podatelny: podatelna@nemcickyubrna.cz
4.9 Další elektronické adresy: nemcicky@nemcickyubrna.cz

 

5. Bankovní spojení

102 119 061 /0300

6. IČ

00488054

7. DIČ

obec není plátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Povodňový plán
Strategický plán rozvoje obce 
Hospodaření obce
Územní plán obce

8.2 Rozpočet

Rozpočet, Závěrečný účet hospodaření a Rozpočtová opatření

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
Písemně
Osobně
E-mailem
Elektronickým podáním
Telefonicky 
Formulář: Žádost o poskytnutí informací

11. Opravné prostředky

Odvolání:

 • Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 • Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

 • doručení sdělení o již zveřejněné informaci
 • doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
 • oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12. Formuláře

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadu.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete na stránkách portálu veřejné správy České republiky.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Němčičky rozhoduje:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
 • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu 

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
Úplné znění zákonů lze získat na portálu veřejné správy ČR.

14.2 Vydané právní předpisy

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Němčičky je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

Pořízení 1 strany výtisku z počítače A4 3 Kč
Pořízení 1 strany kopie A4 2 Kč
Pořízení 1 strany kopie A3 4 Kč
Telefonní hovory dle telefonního sazebníku
Rozhlasová relace 50 Kč
Náklady spojené s použitím poštovní služby dle sazebníku České pošty
Vyhledání v archivu za každou započatou hodinu 100 Kč
Úřední výkon, který nemá souvislost s podáním informací
(např. potvrzení na vlastní žádost) 
50 Kč

Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.

Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.

Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

Odeslání informací žadateli:

 • odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb

Práce s archiváliemi:

 • dle ceníku služeb a úkonů SN ČR

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacím

Žádná usnesení vydaná dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Obec nedisponuje žádnými vzory licenčních smluv podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

16.2 Výhradní licence

Obec nedisponuje žádnými vzory licenčních smluv upravující výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

17.  Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zprávy najdete na stránce Poskytování informací

18. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

 • Mateřská škola Němčičky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
 • Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice
 • Mikroregion Ivančicko
 • MAS Podbrněnsko
 • Družstvo DRUMAPO
 • Pojihlavan, družstvo  

19. Obsah vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů na obci

Obec nevede žádný v úvahu připadající veřejně přístupný rejstřík, mimo rejstříků pracoviště Czech POINT, jejichž kompletní seznam a popis služby je k dispozici na stránkách Czech POINT.

20. Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Pro zajištění výkonu funkce  pověřence pro ochranu osobních údajů byl jmenován Mikroregion Ivančicko, dobrovolný svazek obcí, se sídlem Palackého náměstí 196/6,664 91 Ivančice, IČ:71187081, ID DS:ukmx78k.

Mikroregion Ivančicko bude vykonávat tuto činnost  pro obec Němčičky a její příspěvkouvou organizaci MŠ Němčičky prostřednictvím svého zaměstnance  pana Mgr. Bc. Marka Sigmunda, e-mail: gdpr@ivancicko.com.

21. Informace o obecním informačním systému

Obec v současnosti neprovozuje žádný informační systém.