Aktualita

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se konají  v pátek 2. října 2020 od 14 do 22 hodin  a v sobotu 3. října 2020 od 8 do 14 hodin.

V Němčičkách proběhnou volby v 1 volebním okrsku. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost na OÚ Němčičky č.p. 39.

Právo volit do Zastupitelstva Jihomoravského kraje má státní občan ČR, který alespoň 2. den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Jihomoravského kraje. Do krajského zastupitelstva lze volit na voličský průkaz–a to ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu Jihomoravského kraje, pokud je volič v územním obvodu Jihomoravského kraje přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.
Hlasování do přenosné volební schránky Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě voliče navštíví 2 členové okrskové komise s přenosnou volební urnou. Protože je při krajských volbách možno volit na voličský průkaz, bude možné volit do přenosné urny. Do Zastupitelstva Jihomoravského kraje takto budou moci volit v ivančické nemocnici pouze voliči s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji.

Volič je povinen: -na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24.8.2020 mít nasazen ve volební místnosti ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) jako je např. rouška, ústenka, šátek, šála pod.-po příchodu do volební místnosti prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Povinnost voliče prokázat totožnost a státní občanství platí rovněž, pokud volič volí na voličský průkaz.

Způsob hlasování:
Každá volební strana má svůj hlasovací lístek. Hlasuje se tak, že volič v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží do úřední šedé obálky jeden hlasovací lístek pro tu stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku volič může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Hlasovací lístek do zastupitelstva kraje je neplatný pokud: není na předepsaném tiskopise, je přetržený, není vložený do úřední ŠEDÉ obálky, je v úřední obálce vloženo více hlasovacích lístků.
Ve dnech voleb bude zajištěna: -služba na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů na MěÚ Ivančice–odbor správních činností (na ul. Petra Bezruče 4) -možnost vydávat OP bez strojově čitelné zóny s dobou platnosti jeden měsíc v souvislosti výkonem volebního práva-služba na úseku státního občanství na Krajském úřadu Jihomoravského kraje.

Informace pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění covid-19
Vláda České republiky dne 17. srpna 2020 schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Dne 19. srpna 2020 návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk 971) a postoupila ho Senátu (senátní tisk 303). Senát návrh schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou dne 20. srpna 2020. Prezident republiky zákon podepsal dne 21. srpna 2020 a dne 24. srpna 2020 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 350/2020 (k dispozici zde (pdf, 760 kB)). Téhož dne také nabyl účinnosti.
Zákon je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.
Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

  • Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.
  • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.
  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.