Logo MŠ

 

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

      Provozovatelem mateřské školy je Obec Němčičky.

 

 • Provoz školy je denně od 6:30 hodin do 16:00 hodin.

 • Děti se přijímají zejména od 6:30 hodin do 8:30 hodin.

 • Škola se z bezpečnostních důvodů zamyká.

 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Pokud budou dítě z MŠ vyzvedávat děti mladší 15 let, rodiče vyplní Prohlášení o vyzvedávání dítěte.

 • Děti navštěvují mateřskou školu pravidelně, pokud ze závažných důvodů nemohou docházet, musí být řádně omluveny.

 • Zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost dítěte předem známá, omluví dítě jeho zástupce mateřské škole neprodleně.

 • Do mateřské školy patří dítě zcela zdravé. Aby nedošlo k nachlazení nebo přehřátí dítěte, posílají rodiče dítě přiměřeně oblečené.

 • Rodiče jsou povinni hlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.

 • Oznámení, podněty k práci, stížnosti podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 • Věkové složení dětí je 2 – 7 let, jsou respektovány věkové a individuální zvláštnosti dětí.

 • Na hru a jiné činnosti v mateřské škole děti potřebují vhodné oblečení.

 • Dále potřebují pyžamo, které dostanou rodiče k vyprání jednou za měsíc. A ještě děti potřebují papučky, hrneček, celé náhradní oblečení a polštářek.

 • Ředitelka může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:

  • dítě bez omluvy zástupcem dítěte do mateřské školy nejméně jeden měsíc nedochází,

  • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání směřující k nápravě byla bezúspěšná.

 • Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok. O termínu zápisu je veřejnost informována. O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě pevně stanovených kritérií zpravidla v průběhu června.

 • Provoz mateřské školy bývá po dohodě s obcí Němčičky přerušen o vánočních a hlavních prázdninách (1.7 až 31.8.). Rodiče o uzavření školy budou informováni nejméně jeden měsíc předem.

 • Zkvalitnění spolupráce školy a rodiny prohlubuje pravidelné setkání rodičů a pedagogických pracovníků na schůzkách v mateřské škole.

 • Rodiče mají právo být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích.

 • Rodiče mají možnost kdykoli během provozní doby mateřskou školu navštívit nebo v mateřské škole určitou část dne pobývat. Je vhodné předem se s ředitelkou dohodnout.

 • Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem co se v mateřské škole děje.

 • Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

 • Naše mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu, který vychází ze zásad Rámcového vzdělávacího programu.

 • Děti jsou rozděleny podle věku do tří ročníků.

 • Tento řád je závazný jak pro rodiče tak pro zaměstnance školy.

 • Tento řád je platný od 1.9.2018            

   

   

                                                                                                                           Bc. Vendula Tintěrová, DiS.

                                                                                                                                     ředitelka školy